Публікації

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції. К.:Основа,2005 - 400с. 
ISBN 966-699-131-4 
ISBN 83-919932-6-4
 

Розглядаються актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства, в тому числі, теоритичні основи та стратегічні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності населення, проектування та керування системами безпеки, управління ризиками, здійснення незалежної експертизи з питань безпеки життєдіяльності, безпеки технологічних процесів і методологічних основ управління безпекою праці при реконструкції будівель і споруд, безпеки нафтогазового комплексу України, безпеки вугільних шахт Донецького регіону, психологічного забезпечення діяльності служб авіаційної безпеки, підготовки фахівців з безпеки людини, формування навичок здорового способу життя в сучасних умовах реформування освіти в Україні. 
Для фахівців з БЖД та широкого кола читачів. 

УДК 614.8(063) 
ББК 68.9я43
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Науково-технічний збірник.Вип.42. - К.-Днепр.:Основа, 2007 - 512с. 
ISBN 978-966-699-307-9 
ISBN 978-83-92072-4-6 

Збірник уміщує матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції"Безпека життєдіяльності як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яка відбулася 14-16 червня 2007 р. в м.Дніпропетровську на базі Інституту безперевної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. В збірнику розглядаються актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності людини, в тому числі теоритичні основи та стратегічні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, методологічні основи управління безпекою праці при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, міського транспорту, екологічної безпеки, підготовки фахівців з безпеки людини. 
Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами безпеки життєдіяльності. 
Рекомендований до друку Вченою радою Придніпровськлї державної академії будівництва та архітектури. 
Збірник включено до списку спеціальних видань ВАК України з технічних наук (постанова Президії ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7). 

УДК 504:331.45 
ББК 68.9:65.247:20.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Выпуск 91.-К.-Харьков: Основа, 2010 - 456 с. 

ISSN 0869-1231

Збірник уміщує матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції"Безпека життєдіяльності як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яка відбулася 15-17 жовтня 2009 р. у м.Харкові на базі Харківської національної академії міського господарства МОН України. В збірнику розглядаються актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності людини, в тому числі теоритичні основи та стратегічні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, методологічні основи управління безпекою праці, безпеки підприємств, міського транспорту, екологічної безпеки, підготовки фахівців з безпеки людини. 
Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами безпеки життєдіяльності. 

Рекомендований до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства (прот. №5 від 29.01.2010 р.).Збірник включено до списку спеціальних видань ВАК України з технічних наук (постанова Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1-05/7). 

УДК.69.059.25(082)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Науково-техн. збірник.- К.:Основа, 2011 - 496с. 
ISSN 978-966-699-639-1
 
Збірник уміщує матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності як умова сталого розвитку сучасного суспільства",   яка відбулась 8-9 червня 2011 р.  у м.Києві на базі Академії муніципального управління.  Розглядаються актуальні питання з проблем безпеки життєдіяльності людини, в тому числі теоритичні основи та стратегічні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності населення в сучасних умовах, безпеки технологічних процессів і методологічних основ управління безпекою праці на транспорті, безпеки підприємств, міського транспорту, формування навичок здорового способу життя в сучасних умовах реформування освіти в Ураїні. 
Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами безпеки життєдіяльності. 
Друкується відповідно до рішення Президії Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності (прот. №39-1/11 від 15.06.2011).
 
УДК.614.8(063)
ББК 68.09я43
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Безпека життєдіяльності при хімічних аваріях: Монографія / В.А.Левченко, В.І.Шестаков, І.П.Вакалюк, Л.Д.Паращук, М.Д.Громов,. Д.В.Сарабай. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2011 – 317 с. 
ISBN 978-617-579-301-5 

Присвячено актуальній темі сьогодення – боротьбі з наслідками аварій на хімічно небезпечних об’єктах. Автори подали узагальнений сучасний матеріал зарубіжної та вітчизняної літератури, власний досвід щодо організації допомоги населенню в осередках надзвичайних ситуацій. У монографії широко висвітлені питання оцінки хімічної обстановки, завдання рятувальних формувань під час техногенних аварій, подана клініко-токсикологічна характеристика основних сильнодіючих отруйних речовин. При цьому значна увага приділена особливостям метаболізму отруйних речовин в організмі людини, основним напрямам медичної допомоги при критичних, невідкладних станах потерпілим в осередку аварії та на етапах евакуації. 
Може використовуватись студентами вищих навчальних закладів, які вивчають предмети «Безпека життєдіяльності», «Медицина катастроф», «Цивільний захист», «Екологія військової сфери», «Охорона праці в галузі»; корисною для екологів, токсикологів, працівників хімічної промисловості. 

УДК 615.099-056.2
ББК 52.84 
Л38

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проблеми охорони праці в Україні. Науково-технічний збірник. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства".- К.: ДУ "ННДІПБОП", 2013.- Спецвипуск.- 432 с.

ISBN 978-966-8491-09-2

Збірник містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства", яку проводила громадська організація "Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності"  5-6 червня 2013 р. у м. Києві на базі ДУ "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" за участі Держгірпромнагляду України.
Друкується за рішенням вченої ради ДУ "ННДІПБОП" від 26.09.2013 р. та Рішення V  Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства" від 05.06.2013 р.
 
УДК.331.45=614.839; 546.49; 627.413; 6220.9

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вісник Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.- К.:"Основа", 2016.- Випуск №1.- 80 с.

ISBN 978-966-699-855-5

Збірник містить матеріали круглого столу "Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров'я", який проводила Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності 8 грудня 2016 р. на базі ДУ "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці".

Друкується за рішенням Президії Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності (протокол № 58/16 від 19.10.2016 р.)

УДК. 331.454.614.839;516.49;627.413 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________