Підсумки Круглого столу «Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров’я»

Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності (МАБЖД) провела 8 грудня 2016 року за участі ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» круглий стіл на тему: «Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою праці та охороною здоров’я». Мета заходу -  обговорення  стратегічних напрямків забезпечення безпеки життя та здоров’я людини у різних сферах  суспільної  діяльності.

У заході взяли участь, фахівці та вчені наукових установ, вищих навчальних закладів, діяльність яких пов’язана з проблематикою безпеки, дійсні члени (академіки) та член-кореспонденти  МАБЖД  зокрема з:

 • Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків);
 • Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ (м. Київ);
 • НТУУ ”Київський політехнічний інститут”
 • Чернігівського національного технологічного університету;
 • Інституту управління і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;
 • Національного університету «Києво-Могилянська  академія»;
 • Одеського коледжу транспортних технологій;
 • ТОВ «Центр з  безпеки на транспорті» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці (ДУ «ННДІПБОП»). ​
 • Вище Транспортне Училище   «Тодор Каблешков» (м. Софія, Болгарія)  приймало участь у роботі столу дистанційно. 
 • Інформаційна підтримка здійснювалася всеукраїнським науково-популярним журналом «Безпека життєдіяльності».

      Відкриваючи засідання круглого столу, президент Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності Громов М.Д. зазначив, що Академія у своїй діяльності приділяє велику увагу актуальним питанням  стану безпеки праці, застосування ризик-орієнтованого підходу для забезпечення охорони праці на підприємствах країни та впровадження комплексу заходів, що передбачають аналіз і управління ризиками, зокрема ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також сучасні методи формування ризик-орієнтованої технології оперативного управління вантажними перевезеннями. Ці  проблеми обговорюються на міжнародних науково-практичних конференціях «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку суспільства», які періодично проводить Академія, так і під час роботи  круглих столів.

      Учасники цього круглого столу заслухали низку доповідей з актуальних питань ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці на виробництві, транспорті та охороною здоров’я. Так, завідувач відділу Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ (ІПММС), к.т.н., доцент Бєгун В.В. у доповіді «Сучасні методи управління безпекою на основі інформаційних технологій» зазначив, що відповідно до розпорядження Кабміну від 22.01.2014 № 37р прийнята  нова парадигма управління безпекою - Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а  розпорядженням Кабінету міністрів України від 25.03.2015 №419р. затверджено План заходів щодо реалізації Концепції. На виконання Плану заходів та з метою створення нормативно-правового поля щодо забезпечення переходу до системи аналізу та управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру ІПММС у співпраці з ДСНС України розроблено та представлено на затвердження  проект Положення про управління ризиками . Також  у  співпраці з ДСНС України розроблено та представлено на затвердження Кабміну проект розпорядження «Про затвердження Порядку функціонування системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій». Наказом ДСНС України від 16.09.2016 №450 створена міжвідомча робоча групи з питань виконання  плану заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками до якої увійшли співробітники ІПММС, ДСНС України та інших центральних органів виконавчої влади. Ця робота підтримана багатьма міжнародними програмами. Як зазначив доповідач, пройшло дуже багато наукових конференцій, опубліковані десятки статей та інших матеріалів, де викладені основні принципи, методи, алгоритми інформаційної технології безпеки на основі РОП (ризик-орієнтований підхід). Але фахівці переконалися в наступному:

 • впровадження концепції край важливе та відповідає європейському напряму розвитку держави;
 • багато інститутів та наукових установ в Україні займаються проблемою безпеки, але немає координації робіт ні на організаційному, ні на науковому рівні;
 • не усі розуміють сенс робіт та їх наукове значення, що призводить іноді до парадоксів,  роботи часто дублюються та інше;
 • потрібна подальша наполеглива та кропітка робота з роз’яснення основних принципів управління за концепцією РОП, перспектив та переваг цієї кращої світової практики.

     Старший науковий співробітник ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», к.х.н., дійсний член (академік) Академії Таірова Т.М. у доповіді «Проблемні питання охорони праці в Україні» представила ґрунтовний аналіз стану травматизму на підприємствах України та  зазначила, що проблема травматизму виробничого травматизму в Україні критична і являє реальну загрозу безпеці держави, потребує системного підходу вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів, що призводять до настання нещасних випадків для розробки ефективних заходів його запобігання. Збитки, які зазнає економіка України від виробничого травматизму, визначені за методикою МОП, становлять   щорічно 60…70 млрд. грн, тобто близько 4 % ВВП країни. До цього часу вивчення і дослідження  різних аспектів настання нещасних випадків на виробництві, з метою розроблення заходів щодо його запобігання, проводилось не системно. Науковцями  досліджувався вплив на рівень виробничого травматизму окремо кожного з внутрішніх і зовнішніх факторів, або сумісний вплив тільки деяких їх складових. Успішність вирішення проблеми виробничого травматизму в Україні може бути досягнута тільки за умов використання як системного, і  ризик-орієнтованого підходу до вивченні безпеки  праці,  так і законодавства з охорони праці гармонізованого до вимог ЄС, яке дозволить створити однакові правові умови для учасників ринкових відносин,  закріпивши у всіх законодавчих та нормативно-правових актах з охорони праці єдине визначення ключових понять з охорони праці, а саме:  поняття «роботодавець», його обов’язки і відповідальність, зокрема за створення безпечних умов праці, з урахуванням вимог європейського і вітчизняного законодавства з охорони праці.

      Ректор Українського державного університету залізничного транспорту, д.т.н., професор, дійсний член (академік)  МАБЖД (м. Харків) Панченко С.В. розповів про діяльність вчених кафедр університету у сфері формування ризик-орієнтованої технології оперативного управління вантажними перевезеннями, а також про співробітництво вчених університету з фахівцями Вищої школи менеджменту з охорони праці (м. Катовіце, Польща) щодо програм науково-методичної співпраці.

      Доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», дійсний член (академік) МАБЖД, к.т.н. Зацарний В.В.  у доповіді «Вивчення ризик-орієнтованого підходу у вищий школі» зазначив, що загальнообов’язкове вивчення ризику у вищій школі було покладено спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 №969/922/216, яким дисципліна «Безпека життєдіяльності» разом з «Охороною праці» та «Цивільним захистом» була віднесена до рекомендованих навчальних дисциплін, що вивчаються в усіх вищих навчальних закладах країни в циклі професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра. Відповідно до вимог наказу була розроблена Типова навчальна програма цієї дисципліни, що передбачала тему «Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій». Введений в липні 2014 року Закон України «Про вищу освіту» скасував вимоги зазначеного наказу щодо обов’язковості вивчення зазначених в ньому дисциплін, у тому числі і «Безпеки життєдіяльності», та у стандартах вищої освіти залишаються вимоги до компетенції випускників ВНЗ щодо питань безпеки, вивчення яких відбуватиметься на підставі цієї ж або інших навчальних дисциплін. [4].Вивчення ризик орієнтованого підходу (РОП) у вищих навчальних закладах під час вивчення дисципліни БЖД починається з кількісної оцінки небезпек, а саме з поняття квантифікації небезпеки. Другим етапом в процесі вивчення РОП є ідентифікація небезпеки. Для визначення серйозності небезпеки використовуємо класифікацію, яку надає в додатках міждержавний стандарт ГОСТ 27.310-95 дещо адаптувавши її для наших цілей. Крім того, питання ідентифікації небезпек студенти вивчають в темі менеджмент безпеки під час вивчення питання досягнення нормованих показників прийнятного ризику шляхом запобігання виникненню загроз та мінімізації їх наслідків.

     Доцент кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків), дійсний член (академік) МАБЖД, к.т.н. Козодой Д.С. у доповіді «Впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі залізничного транспорту Україні» повідомив, що сучасний процес євроінтеграції, який триває в Україні, передбачає кардинальні якісні зміни в існуючій системі управління охороною праці. Відомо, що сучасні ефективні системи управління охороню праці розроблялись на основі міжнародних стандартів і рекомендацій Міжнародної організації праці, які базуються на впровадженні ризик-орієнтованого підходу. З 2017 року очікується введення в дію нового міжнародного стандарту ISO 45001 «Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров’я», який змінює діючий до цього OHSAS 18001:2007. Враховуючи той факт, що на відміну від вимог OHSAS 18001:2007, вимоги ISO45001 стануть обов’язковими для всіх організацій, незалежно від розміру, типу та видів діяльності, для галузі залізничного транспорту гостро стає питання перегляду існуючих застарілих принципів управління охороною праці, створення і подальшого розвитку сучасної ефективної системи управління охороною праці з активним використанням методів управління. Відповідно до вимог ISO 45001, галузева система управління охороною праці (СУОП) на залізничному транспорті повинна бути інтегрована у загальну систему менеджменту підприємства, базуючись при цьому на суттєву підтримку з боку топ-менеджменту та керівництва організації, активному застосуванні методів оцінки та управління ризиком.

    Завідувач кафедри "Управляння вантажною і комерційною роботою" Українського державного університету залізничного транспорту, д.т.н., професор, дійсний член (академік) МАБЖД Лаврухін О.В. зазначив, що сучасність організації транспортного процесу при перевезенні вантажів та пасажирів на залізничному транспорті вимагає забезпечення максимального рівня безпеки. Відповідно до цього слід зауважити, що перевезення небезпечних вантажів на залізниці вимагає виконання ряду організаційно-технічних заходів оскільки саме ці вантажі несуть в собі потенційну небезпеку, а наслідки від аварійних ситуацій можуть бути непередбачуваними для навколишнього середовища та здоров’я людей. Аналіз науково-практичних досліджень та діючих нормативних документів в сфері перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом показав, що приділено недостатню увагу питанням формування состава поїзда до складу якого входять вагони з небезпечними вантажами різних категорій та класів небезпеки, особливо їх розташування по відношенню один до одного та розміщення вагонів з небезпечними вантажами на суміжних коліях та перегонах.Одним з основних завдань, в контексті даного питання, є оцінка ризиків при різних варіантах формування вантажних поїздів в складі яких містяться вагони з небезпечними вантажами. На основі оцінки ризиків надавати оперативному персоналу залізничних підрозділів вказівки щодо підвищеного рівня небезпеки того чи іншого рухомого складу.

      Начальник відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Державної служби України з питань праці, член-кореспондент МАБЖД Литвинов В.В. (м. Київ) у доповіді «Рекомендовані заходи по профілактиці виробничого травматизму щодо впровадження концепції «нульового травматизму» розглядає принцип «нульового травматизму» в тому, що  нескінченно малий (“нульовий”) ризик свідчить про відсутність реальної небезпеки в системі, і, навпаки, чим вищий ризик, тим вища реальність впливу небезпеки. Саме досягнення нескінченно малого (“нульового”) ризику через впровадження системи ідентифікації та оцінки ризиків, мотивація робітників до безпечної праці протягом тривалого часу, а також залучення працівників до виявлення та попередження небезпечних ситуацій і є впровадженням концепції «нульового травматизму». Автор навів приклад створення на підприємстві алгоритма оцінювання ризиків.

     Доцент  кафедри харчових технологій Чернігівського національного технологічного університету,  дійсний член (академік) МАБЖД, к.т.н.   Денисова Н.М. у доповіді «Сучасний стан системи навчання з питань охорони праці та цивільного захисту під час професійної підготовки в вищих навчальних закладах України» дає висновок, що на сучасному етапі система навчання з питань охорони праці та цивільного захисту під час професійної підготовки в вищих навчальних закладах України на рівні стагнації та повного розвалу. Необхідні термінові дії не тільки з боку керівних органів влади, а й з боку наукового суспільства, підприємців та профспілок щодо строгих та чітких роз’яснень про включення обов’язкових об’ємів кредитів ЄКТС дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” та „Цивільний захист”  до навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів інженерних та економічних спеціальностей.

      У доповіді старшого викладача Одеського національного політехнічного університету, дійсного члена (академіка) МАБЖД Паленного Ю.Г. «Оцінка ризиків в системі управління охороною праці» розглянута проблема застосування ризик-орієнтованого підходу для забезпечення охорони праці та оцінки діяльності підприємств щодо забезпечення охорони праці. Розглянуто проблему ризик-орієнтованого підходу під час інспектування діяльності підприємств. Наведено переваги застосування ризик-орієнтованого підходу на відміну діючим правилам. Надано конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази та вказано на необхідність проведення навчання з ризик-орієнтованого підходу як серед підприємств, так і серед інспектуючих організацій.

З доповідями на круглому столі також виступили:

 • Здановський В.Г., д.т.н., професор, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (ННДІПБОП),   доповідь «Удосконалення СУОП на основі ризик-орієнтованої моделі безпеки праці»;
 • Гержод Ю.В., фахівець з питань безпеки життєдіяльності на транспорті, віце-президент  МАБЖД, доповідь - «Система управління ризиками у сфері безпеки на транспорті»;
 • Арламов О.Ю., старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,  доповідь - «Захист від ультрафіолетового випромінювання при зварюванні на нестаціонарних робочих місцях»;
 • Пашков А.П., к.т.н., доцент кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», дійсний член (академік) МАБЖД, доповідь -«Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови ймовірносних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»;
 • Третякова Л.Д., д.т.н., професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доповідь - «Оцінка додаткового ризику під час використання засобів індивідуального захисту»;
 • Олешко Л.Д.,  к.мед.н., фахівець з питань безпеки життєдіяльності, дійсний член (академік) МАБЖД, доповідь - «Принципи раціональної організації навчально-виховного процесу та освітнього середовища у школах з інклюзивною формою навчання».

     Обговоривши  актуальні проблеми  ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці та охороною здоров’я, учасники круглого столу прийняли відповідні рішення.

                                                                                                                                                                         Президент Академії                                                    М.Д.Громов