Науково-практична діяльність членів МАБЖД

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кулябко Володимир Васильович - д.т.н., профессор  кафедры МДиПК Приднепровской государственной  академии строительства и  архитектуры (ПГАСА), действительный член (академик) МАБЖД. 

Научно-практическая  деятельность Кулябко В.В. сосредоточена на воспитании новых научных кадров и разработке расчетных моделей сейсмостойкости, методик испытаний зданий и сооружений, проблемам виброэкологии и, в частности, была направлена:

  • на разработку новых нелинейных статико-динамических расчетных схем и компьютерных моделей сооружений, позволяющих прогнозировать      возможность опасных последствий от действия на них мощных ветровых, сейсмических, транспортных и иных динамических нагрузок и воздействий;
  • на расчетный анализ и конструкторские предложения по предотвращению разрушений сооружений;
  • на патентный поиск, и разработку новых демпфирующих устройств и схем, снижающих амплитуды перемещений, скоростей и ускорений, а также динамических напряжений, влияющих на усталостную прочность и безопасность строительных объектов. Целью также является повышение комфорта жилых и производственных помещений, повышение виброэкологических показателей объектов;
  • на снижение риска и обеспечение «безопасных по проекту» характеристик строительных конструкций, на сейсмостойкость и сейсмозащиту сооружений;
  • на уточнение модели статико-динамического безопасного взаимодействия транспортных средств с конструкциями дорожной одежды дорог и аэродромов, мостов, смежных зданий и сооружений инфраструктуры.

Профессор Кулябко В.В. прочитал около 300 часов лекций и около 300 часов других занятий перед студентами (бакалаврами и магистрантами) ПГАСА;- регулярно ведет молодежный межвузовский кружок "РЕЗОНАНС"; - опубликовал  6 научных работ, в том числе монографию в коллективе авторов (268 с.), которая издана в Швеции.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Коцур Надія Іванівна – д.іст.н., професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, дійсний член (академік) МАБЖД.

 Організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів. 24-25 вересня 2015 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було проведено V Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Конференція проходила в рамках плану наукових заходів Міністерства освіти і науки України на 2015 р. за сприянням Національної академії педагогічних наук України. Матеріали конференції опубліковано у збірнику наукових праць університету.

23 вересня 2015 року на базі дошкільного навчального закладу №10 «Любавонька» м. Переяслав-Хмельницький був організований і проведений  Міжнародний науково-методичний семінар-практикум «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей дошкільного віку» за участі представників Європейської Асоціації з безпеки (European Association for Security). У роботі семінару-практикуму взяв участь президент Асоціації, професор Лешек Коженевські та секретар Зенон Воітаніс (Польща). 

        Також на базі педагогічного університету був проведений круглий стіл на тему «Теоретико-методологічні засади безпеки життєдіяльності», на якому було обговорено актуальні проблеми безпеки життєдіяльності в Україні. 

Науково-дослідна робота.   У 2015 році приймала участь у розробці  науково-дослідної держбюджетної теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти». Предмет дослідження: теоретико-методологічні засади безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я  та їх практичне застосування в системі безперервної освіти з урахуванням наукових добутків вітчизняних та іноземних учених.

 У 2015 році   Коцур Н.І. приймала участь в Міжнародному проекті “EcoBRU” (Ecologial Educacion for Belarus, Russia аnd Ukraine), який проходить в рамках ІV програми Європейської комісії ТЕМПУС. Зокрема, було розроблено та впроваджено програми курсів з екологічних аспектів безпеки життєдіяльності для учителів загальноосвітніх шкіл і коледжів Київщини. Програма курсів з екології презентована на координаційній зустрічі країн-партнерів (Німеччини, Латвії, Білорусії, Росії, України), яка проходила 24-28.10.2015 р. в Києві на базі Національного транспортного університету. У 2015 році  опубліковано: один навчально-методичний посібник і десять статей. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          

  Варадинова Юлия действительный член (академик) МАБЖД, гл.ас., д-р инж., доцент  Высшего Транспортного Училища             "Тодор  Каблешков",  г.София,  Болгария.                       

1. Участие в международных проектах.

Варадинова Ю. в 2014 году защитила диссертацию на ОНС „доктор” на тему „Модели за устойчиво развитие на железопътната инфрасруктура». В 2014-2015 гг. Варадинова Ю. участвовала в разработке проектов:

- Проект: BG051PO001-3.1.08-0007 „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" , Европейски социален фонд, Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 3: „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”;

- Проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Тодор Каблешков" гр. София”, BG51PO001-4.3.04-0024, Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Приоритетна ос 4. -  ---  Подобряване на достъпа до образование и обучение. Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”;

- Научно-изследователски проект на ВТУ "Тодор Каблешков»  "Имитационно моделиране и изследване на устойчивостта на веригата за управление на доставките. Създаване на лаборатория по проектиране и управление на логистичните вериги и мрежи".

2. Участие в международных конференциях и публикация статей.

       -  Варадинова  Ю., «Конкурентные позиции портов Балканского региона при импорте и экспорте для Болгарии», ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті - ЕКУЗТ 2014", 2014. http://www.ekuzt.gov.ua/node/148.

       - Varadinova J., „Варианти за оптимизиране  броя на персонала в  ДП "НК ЖИ”, XII Международна Научна Конференция “Мениджмънт и Инженеринг’ 14”, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327.

       - Размов, Т., Ю. Варадинова, Achievement of an effective and efficient management of the railway network through the re-engineering of NRIC, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, стр. 164-179, Стара Загора, 2014.

       - Размов, Т., Ю. Варадинова, Strategy and plan for implementation of a unified system for railway network management, Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната“, посветена на 20-годишнината на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, стр. 180-192, Стара Загора, 2014.

        Варадинова  Ю. участвовала в разработке учебных электронных программ:

      - Железов Е., Варадинова Ю., Търговска политика и логистика, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014, http://moodle.vtu.bg/enrol/index.php?               - Размов Т., Варадинова Ю., Мениджмънт и маркетинг, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014, http://moodle.vtu.bg/course/category.php?id=21

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Капля Олексій Іванович – к.т.н., заступник генерального директора-керівник Навчального центра ДП "38 ВІТЧ", дійсний  член (академік) МАБЖД  (м.Кам'янське).                       

Головні напрямки наукової та громадської роботи: 

1. Продовження наукового спостереження за станом радіаційної обстановки на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" з метою забезпечення безпечної службової діяльності особового складу підрозділів відомчої воєнізованої охорони підприємства.

2. Участь у розробці методичних рекомендацій "Зменшення дії іонізуючих випромінювань на персонал ВВО ДП "38 ВІТЧ" на промисловій базі.

3. Розробка проектів змін та доповнень до нормативно-правових документів, що визначають режим на режимній території колишнього уранового виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод" для розгляду та затвердження Кам'янською міською радою Дніпропетровської області (розробка восьми проектів змін та доповнень).

4. Виступи з лекціями  з питань безпеки життєдіяльності, протидії тероризму та охорони праці перед слухачами Навчального центра ДП "38 ВІТЧ". 

5. Участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності у ХХІ столітті", яку проводила Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у жовтні 2016 р..

6. Підготовка, проведення, виступ з доповіддю на показовому занятті з керівниками ПТНЗ та їх організаторами цивільного захисту "Щодо організації цивільного захисту у професійно-технічних навчальних закладах Дніпропетровської області на базі Навчального цнтра ДП "38 ВІТЧ".

7. Участь у громадських заходах Кам'янської громади, приурочених питанням екології та безпеки життєдіяльності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Капленко Галина Григорьевна – действительный  член (академик) МАБЖД, к.т.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (г. Днепропетровск .

 1. Участие в международных конференциях.  

  Капленко Г.Г. в 2015 году принимала  участие в 3-х международных конференциях:   - Международная научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности в 21 веке» 15-16 октября 2015 г.,  Днепропетровск;   - Международная интернет-конференция «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве» 9-10 октября 2015 г.;   - VІІ Международная научно-методическая конференция   «Безпека людини у сучасних умовах»  3–4 декабря 2015 г., Харьков.

  2. Научная и учебно-методическая работа, публикации.

   В 2015 году Капленко Г.Г. опубликовала 2 статьи в сборниках научных трудов ПГАСА №83 и 84.  Подготовила нескольких студентов Приднепровской академии для участия во Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Метрологические аспекты принятия решений в условиях работы на техногенно опасных объектах», которая была посвящена  85-летию ХНАДУ в г. Харькове и в І Всеукраинской студенческой  научно-практической конференции «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры 2-3 апреля 2015,  Днепропетровск.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Олешко Лариса Данилівна –  кандидат медичних наук, доцент, дійсний член (академік) МАБЖД.                                      

     Олешко Лариса Данилівна протягом 32 рокiв (1983-2015рр.) перебуваючи на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри безпеки життєдiяльностi Київського нацiонального лiнгвістичного унiверситету (згодом секцii БЖД) читала лекцii, проводила лабораторно-практичнi i семiнарськi заняття з наступних предметiв: «Безпека життэдiяльностi», «Цивiльний захист», «Вiкова фiзiологiя», «Шкiльна гiгiэна», «Валеологiя», «Основи медичних знань».   

    Пiдвищення методичного рiвня викладання дисциплiн досягається шляхом взаємовiдвiдування занять, проведення майстер-класiв, тренiнгiв та вiдкритих занять. В навчальному процесi керується положеннями кредитно-модульноi системи. Методологiчний аспект викладання програмних курсiв також  пов’язаний з безпекою життєдiяльностi людини та охороною здоров’я дiтей та молодi.

    Олешко Л.Д. опублiкувала 80 наукових i  науково-методичних праць. Є роботи, які пiдготовленi до друку.   У складi робочоi групи Міністерства освіти і науки України  брала участь у розробцi концепцii щодо вимог до змiсту, обсягу та рiвня пiдготовки випускникiв вищих навчальних закладiв Украiни стосовно питань безпеки людини поза виробництвом. Приймає  участь у роботi унiверситетських науково-методичних, мiжвузовських, всеукраiнських, мiжнародних науково-методичних конференцiй, семiнарiв, симпозiумiв тощо. Пiдтримує науковi зв’язки зi спорiдненими кафедрами вищих навчальних закладiв Украiни, провiдними науково-дослiдними установами (НДI ПАГ, нейро хiрургii, фтiзiатрii та пульмонологii, та iн.). Виховний напрям охоплює санiтарно-просвiтницьку та профілактичну роботу, спрямовану на формування у студентiв культури здоров’я, екологiчноi культури, патріотизму, навичок здорового способу життя. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Сенчихін Юрій Миколайович -  к.т.н., професор кафедри пожежної тактики та аварійно-ртувальних  робіт Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), дійсний член (академік) МАБЖД.

  Наукова та навчально-методична робота, публікації.

1) У 2015 році приймав участь у НДР «Провести дослідження та розробити довідник керівника гасіння пожежі (Довідник КГП)».  Робота виконується на підставі Плану наукової і науково-технічної діяльності ДСНС України на 2014 рік (Розділ 2 п.4) і технічного завдання. Замовник НДР – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

2)  Виконавець НДР  з написання навчального посібника «Основи тактики гасіння пожеж», авторський колектив Сировой В.В., Сенчихін Ю.М., Лісняк А.А., Деревянко І.Г. (отримано гриф МОНУ -  2015 рік).

3)  Відповідальний виконавець НДР  «Удосконалення способів подачі гелеутворюючих складів, що підвищують ефективність гасіння поверхневих загорянь».  Робота виконується на підставі Плану наукової і науково-технічної діяльності НУЦЗУ України на 2016 рік.

 4) У 2015 році опублікував 22 наукових і науково - методичних робіт у збірниках матеріалів таких всеукраїнських і міжнародних конференцій:

- наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика); - проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту;- надзвичайні ситуації: безпека та захист;- проблеми надзвичайних ситуацій; - державне управління науково-освітнього забезпечення конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту;- проблеми цивільного захисту: управління,  попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи;- проблемы пожарной безопасности.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Богатов Олег Ігорович - дійсний член (академік) МАБЖД, к.т.н., доцент  кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, с.н.с.

Наукова та навчально-методична робота, публікації.

1) У 2015 році опублікував три статті (ВАК) у науково-технічному збірнику ХНУ міського господарства ім. О.М.Бекетова «Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Серія: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика»– Вип. 120(1)

2) підготував п’ять  тез  для VI Міжнародної науково – методичної  конференції 4-5.12.2014 в м. Харкові та три тези для науково-практичного інтернет-семінару в м. Ірпіні 20.05.2015 р. (Національний університет ДПС України).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таірова Тамара Миколаївна -  к.хім.н., с.н.с. ДУ "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці" Державної служби України з питань праці". 

Науково-практична  діяльність  Таіровой Т.Н спрямована на аналіз і досліідження проблем виробничого травматизму в найбільш  риск-небезпечних галузях економіки з метою розробки ефективних методів профілактики, а також  впровадження риск-орієнтованих підходів до систем управління   охороною праці на підприємстві.

У 2016 році  прийняла участь у   XV Міжнародній   науково-практичній конференції "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика",  м. Київ, 19-20 травня 2016 р. Доповідь : "Системний підхід до вивчення проблеми виробничого травматизму" .

У 2016 році опубліковано 7 наукових праць, в тому числі доповіді і статті з проблем виробничого травматизму в Україні.   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кліментьєв Іван Миколайович - заступник директра Науково-технічного інженерного центру проблем водоочистки та водозбереження фізіко-хімічного інституту ім. Богатського (м. Одеса), дійсний член (академік) МАБЖД

Професійна діяльність Кліментьєва І.М. на протязі 2016 року була спрямована на моніторингу стану дотримання вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення". Проводився епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами та розслідуваннями спалахів інфекційних захворювань, групових випадків харчових отруєнь. Всього за 2016 рю було провндено 471 епідрозслідувань інфекційних захворювань. Проводилися обстеження, відбір зразків та інструментальні дослідження з метою оцінки середовища життєдіяльності людини та його вплив на виникнення неблагополучної ситуації.

  Кліментьєв І.М. приймав участь у вирішенні питань дотримання санітарного законодавства в засіданнях Одеського міськвиконкому, сесіях Одеської міської ради, комісіях з питань ТЕБ та НС, колегіях міського управління охорони здоров'я, комісіях по перевірці харчування дітей у школах та дитячих дошкільних закладах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дійсним членом (академіком) Соболєвим А.С. створено Програму підготовки фахівців за кваліфікацією "Спеціаліст з пест контролю".

Програма створена у відповідності до Проекту ЄС "Вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні", ініційований Європейським Союзом у рамках Програми комплексного інституційного розвитку у сфері безпеки харчових продуктів в Україні".

Програма розрахована на працівників, виробнича діяльність яких пов'язана з боротьбою зі шкідниками і фумігацією, що має значення для всіх галузей харчової і комбікормової промисловості. Норми практики і супутні інструктивні вказівки призначені для підвищення рівня компетентності спеціалістів, які застосовують засоби захисту рослин, сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки та об'єктів збереження. Підвищення рівня охорони праці при проведенні робіт зі знезараження.