Статут

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зареєстровано 
Міністерством юстиції України 
Свідоцтво № 1400 
від 17 травня 2000 року 

Зміни та доповнення до Статуту 
погоджені Міністерством юстиції 
України від 23 жовтня 2000 року 

 

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО: 
Міністерством юстиції України 
наказ від 16.03.2010р. №503/5 
Директор Департаменту легалізації та 
регулювання діяльності бюро кредитних історій 
О.М.Семьоркіна 

Затверджено 
Установчими зборами 
Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності 
7 березня 2000 року, протокол №1 

Зміни та доповнення до Статуту 
затверджені зборами 
Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності 
31 липня 2000 року, протокол № 2 


ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Зборами Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності 
21 березня 2008 року, протокол №10 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СТАТУТ

МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародна Академія наук безпеки життєдіяльності (далі - Академія), є міжнародною громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах вчених і фахівців для сприяння забезпеченню захисту здоров'я і життя людини від природних, техногенних, екологічних, біологічних та інших небезпек, покращанню стану виробничого та навколишнього середовища та захисту спільних інтересів своїх членів. 
1.2. Академія поширює свою діяльність на територію України, Росії та інших країн, де будуть відкриті її відділення, філії, представництва. 
1.3. У своїй діяльності Академія керується Конституцією України, “Законом України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством, цим Статутом, а також законодавством тих країн, де будуть відкриті її відділення, філії, представництва. 
1.4. Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків; печатку і штампи зі своїм повним найменуванням, а також атрибутику і бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією Академії. Символіка Академії реєструється 'відповідно до чинного законодавства. 
1.5. Академія діє на підставі самоврядування, рівноправності її членів, колегіальності керівництва, законності та гласності, демократії і гуманізму. 
1.6. Академія відповідає за своїми зобов'язаннях майном та фінансовими коштами, що їй належать. 
Держава та її органи і установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Академії, так як і Академія не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та установ. 
Академія не відповідає за зобов'язаннями своїх членів так само, як і члени Академії не відповідають за зобов'язаннями Академії. 
1.7. Академія створена без обмеження терміну її дії. 
1.8.Найменування Академії англійською мовою: International Akademy of Life Protection. 
1.9. Центральні статутні органи Академії знаходяться за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 8. 


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЇ

2.1. Головною метою діяльності Академії є об'єднання передової частини вчених та інженерів для сприяння нарощуванню інтелектуального потенціалу в сфері наукової і інженерної діяльності, проведенню найбільш важливих, перспективних досліджень і розробок; захисту здоров'я і життя людини від природних, техногенних, екологічних, біологічних та інших небезпек; забезпеченню безпеки життєдіяльності людини і оздоровлення виробничого та навколишнього природного середовища та захисту спільних інтересів своїх членів. 
2.2. Основними завданнями Академії є: 

 • сприяння розвитку фундаментальних досліджень в області екології та безпеки життєдіяльності; 
 • участь у впровадженні та ефективному використанні у виробництві одержаних науково-технічних досягнень. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ АКАДЕМІЇ

3.1. Для здійснення статутних цілей і завдань, видів діяльності, визначених у статутних документах, відповідно до чинного законодавства Академія в установленому порядку має право: 

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права,; 
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах; 
 • брати участь у політичній діяльності, провадити масові заходи (збори, мітинги, тощо), 
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні; 
 • створювати установи та організації; 
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 
 • відповідно до статутних завдань вносити пропозиції до органів влади і управління; 
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі безкоштовно; 
 • засновувати засоби масової інформації; 
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей; 
 • мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності, а також майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та  організацій, заснованих підприємств; 
 • входити з пропозиціями щодо розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з екології та безпеки життєдіяльності людини; 
 • сприяти організації та проведенню за напрямками своєї діяльності конкурсів, конгресів, симпозіумів, виставок та інших заходів з вирішення наукових, прикладних проблем та обміну досвідом в області безпеки життєдіяльності, стажування і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів; сприяти направленню членів Академії на роботу і перепідготовку до іноземних держав, а також залученню іноземних вчених і фахівців для роботи в наукових організаціях і на виробництві в Україні; 
 • брати участь у прогнозуванні розвитку науково-технічного прогресу, визначенні пріоритетних напрямків проблем екології та завдань безпеки життєдіяльності; 
 • здійснювати незалежну громадську техніко-економічну експертизу державних програм в області екології і безпеки життєдіяльності та найважливіших проектів у цій області з можливою участю у їх розробці; 
 • брати участь у розробці пропозицій по удосконалення чинного законодавства щодо екології та безпеки життєдіяльності, попередженні і ліквідації аварійних ситуацій, мінімізації їх наслідки; 
 • сприяти координації науково-технічної діяльності по підготовці і перепідготовці наукових кадрів з екології та безпеки життєдіяльності, а також інженерних кадрів цього напрямку, формуванню концепції інженера  майбутнього; 
 • здійснювати захист наукових, професійних, економічних, соціальних інтересів членів Академії, вчених та фахівців, інтелектуальної власності членів Академії; 
 • сприяти проведенню просвітницької діяльності в області знань про навколишнє природне середовище, здоровий спосіб життя та іншої безпеки людини; 
 • узагальнювати та розповсюджувати досягнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо безпеки життєдіяльності людини, попередження та ліквідації можливих аварійних ситуацій. 

3.2. З метою виконання статутних завдань і цілей Академія здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. 
3.3. Академія самостійно визначає умови членства в Академії, структуру органів управління, чисельність, форми і систему оплати праці, соціального захисту працівників штатного апарату Академії. 
3.4. Академія вживає заходів щодо підвищення кваліфікації з екології та безпеки життєдіяльності членів Академії, фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ та підприємств усіх форм власності. 
3.5. Академія відповідно до своїх статутних завдань може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні Контакти згідно до мети створення Академії. 
3.6. Академія, створені нею установи та організації, засновані підприємства зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством. У встановленому порядку Академія подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати. 
3.7. Для здійснення статутних завдань Академія взаємодіє з Національною академією наук України та іншими спеціалізованими академіями, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, зарубіжними країнами, академіями наук іноземних держав, науковими товариствами, творчими спілками, фінансовими і комерційними структурами, встановлює прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладає відповідні угоди згідно до мети створення Академії. 


4. ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМІІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АКАДЕМІЇ

4.1. Членство в Академії може бути колективним та індивідуальним. 
Колективними членами Академії можуть бути колективи підприємств, установ та організацій, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності людини, а також колективи підприємств, організацій та установ усіх форм власності, що підтримують цілі, мету та завдання Академії. 
Індивідуальними членами Академії можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18-ти років, визнають статут Академії, зобов'язуються його виконувати та сплачувати вступні та членські внески. 
Індивідуальні (через своїх представників) та колективні члени Академії мають рівні права. 
4.2. Прийом до Академії та виключення з неї здійснюється за рішенням Президії Академії. 
Прийом до Академії індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої заяви. 
Прийом колективних членів до Академії здійснюється на підставі рішення їх колегіального органу. 
4.3. Члени Академії мають право: 

 • вибирати і бути обраними до керівних органів Академії; 
 • приймати участь у визначенні основних напрямків і програм Академії в області екології і безпеки життєдіяльності; 
 • одержувати необхідну науково-технічну інформацію; 
 • користуватися банком даних і бібліотеками Академії; 
 • користуватися захистом з боку Академії своїх законних прав і інтересів, приймати участь в науково-дослідній і госпрозрахунковій діяльності Академії у відповідності з чинним законодавством України. 

4.4. Члени Академії зобов'язані: 

 • сприяти збагаченню науки і практики новими досягненнями; 
 • широко впроваджувати результати наукових досягнень в практику; 
 • використовувати досягнення в області екології та безпеки життєдіяльності для розробки нових технічних, інформаційних і технологічних засобів для оздоровлення виробничого і навколишнього природного середовища, створення безпеки діяльності людини; 
 • сприяти підготовці і підвищенню кваліфікації наукових і науково-технічних кадрів; 
 • сприяти залученню матеріальних і фінансових ресурсів, призначених для розвитку нових фундаментальних досліджень і прискорення науково-технічного прогресу; 
 • щорічно подавати до відповідних керівних органів Академії звіти про свою діяльність; 
 • дотримуватись Статуту Академії; 
 • сплачувати вступні і членські внески; 
 • проводити в життя рішення, які прийняті керівними органами Академії. 

4.5. Розмір вступного та членського внесків визначаються Президією Академії. 
4.6. За членами Академії зберігається право вільного виходу зі складу Академії: 

 • індивідуальних членів - за особистою заявою члена Академії, 
 • колективних членів - за рішенням їх колегіального органу. 

4.7. Можливе виключення з Академії на Зборах делегатів (представників) членів Академії, якщо діяльність члена Академії суперечить Статуту Академії. 
4.8. Вступний та членські внески при виключенні або вільному виході із членів Академії не повертаються. 


5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АКАДЕМІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

5.1. Органами управління Академії є: Збори делегатів (конференція представників) членів Академії (надалі-Збори), Президія Академії, Президент Академії,Віце-президент Академії, Головний вчений секретар Академії та Ревізійна комісія Академії. 
5.2. Збори: 

 • обговорюють і затверджують основні напрямки діяльності Академії і визначають їх пріоритети; 
 • вирішують основні питання організації та діяльності Академії, 
 • обирають строком на 5 років Президію Академії, Президента Академії,, 
 • Віце-президента Академії, Головного вченого секретаря Академії, Ревізійну комісію Академії; 
 • затверджують Статут Академії, вносять зміни та доповнення до нього; 
 • затверджують Положення про Президію Академії; 
 • затверджують Положення про Ревізійну комісію Академії; 
 • розглядають та затверджують матеріали перевірок фінансово-господарської діяльності Академії, проведеної Ревізійною комісією; 
 • визначають і затверджують кошторис витрат на утримання штатного апарату Академії; 
 • вирішують питання щодо реорганізації та ліквідації Академії. 

5.3. За поданням Президії Академії або Президента Академії затверджують Положення про присудження премій членам Академії, видатним вченим та інженерам за видатні наукові праці, розробки і винаходи. 
5.4 Збори Академії правомочні приймати рішення, якщо на їх засіданнях присутні не менше половини делегатів (представників) членів Академії та обраних і уповноважених представників від регіональних відділень, філій, представництв Академії. 
5.5. Рішення на Зборах Академії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. 
Для прийняття рішення про затвердження Статуту Академії, внесення змін до нього, вирішення питань щодо реорганізації чи ліквідації Академії необхідно не менше 2/3 голосів від загальної кількості делегатів (представників) членів Академії та обраних і уповноважених представників від регіональних відділень, філій, представництв Академії. 
5.6. Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
Позачергові збори Академії можуть бути скликані за рішенням Президії Академії, за яке проголосувало не менше 2/3 членів Президії Академії, а також за вимогою Ревізійної комісії або І/З членів Академії. 
5.7. Керівництво поточною діяльністю Академії в період між Зборами здійснюється Президією Академії. 
5.8. Члени Президії Академії обираються строком на 5 років. При обранні членів Президії Академії має дотримуватися принцип систематичного оновлення і наступництва у керівництві Академією. 
Почесним Президентом Академії є Президент Академії попередніх п'яти років. 
5.9. Президія Академії: 

 • скликає чергові та позачергові Збори Академії; 
 • визначає та приймає рішення щодо відсотка представництва на Зборах делегатів від загальної кількості членів Академії, в тому числі від регіональних відділень, філій, представництв Академії; 
 • затверджує плани найважливіших науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт Академії; 
 • приймає рішення про заснування засобів масової інформації, створення відділень, філій та представництв Академії, госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством; 
 • скликає наукові ради, конференції, наради для здійснення основних завдань Академії; 
 • затверджує плани видавничої діяльності видавництв, створених Академією і контролює їх виконання; 
 • приймає участь в роботі з підготовки кадрів в області екології та безпеки життєдіяльності і підвищенні кваліфікації наукових кадрів; 
 • планує і здійснює міжнародні зв'язки Академії; 
 • вносить на розгляд Зборів Академії пропозиції про присудження премій Академії за 
 • видатні наукові праці, розробки та винаходи; 
 • визначає розмір вступного, членських та інших внесків; 
 • затверджує необхідні для роботи документи; 
 • визначає структуру Академії; 
 • утворює дирекцію Академії, затверджує її штатний розпис , визначає посадові Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності оклади, порядок оплати праці та матеріального заохочення її працівників, призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера; 
 • затверджує Положення про проблемні ради та наукові секції, 
 • розглядає і затверджує річний фінансовий план Академії, вносить у разі потреби 
 • зміни та доповнення до нього; 
 • затверджує кошторис Академії; 
 • розглядає і затверджує річний звіт дирекції Академії та річний бухгалтерський звіт. 

Президія Академії має штатний апарат (дирекцію), який діє на підставі Положення про нього, що затверджується Президентом Академії. 
5.10. Для вирішення оперативних питань. Президія Академії строком на 5 років створює Бюро Президії у складі Президента, Віце-президента і Головного вченого секретаря Академії. Рішення, прийняті на засіданнях Бюро Президії Академії затверджуються Президією Академії на її черговому засіданні. 
Президія Академії може передати частину своїх повноважень Бюро Президії або Президенту Академії; 
5.11. Засідання Президії проводяться. в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя і правомочні, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів Президії Академії. Рішення на засіданнях Президії Академії приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Президії. 
5.12. Дострокове переобрання Президента і членів Президії Академії може бути здійснене на чергових чи позачергових Зборах. 
5.13. Президент Академії: 

 • організує роботу Академії і розподіляє обов'язки між членами Президії; 
 • керує поточною роботою Академії, укладає відповідні угоди; 
 • може вносити на розгляд Зборів Академії пропозиції про присудження премій Академії за видатні наукові праці, розробки та винаходи; 
 • затверджує Положення про дирекцію Академії, відділення, філії, представництва та структурні підрозділи Академії; 
 • визначає напрямки діяльності та функціональні обов'язки Віце-президента Академії; 
 • здійснює прийняття на роботу працівників дирекції Академії та звільнення їх з роботи, затверджує функціональні обов'язки працівників дирекції; 
 • представляє Академію в державних, громадських, міжнародних організаціях без доручення; 
 • відкриває рахунки в установах банків; 
 • розпоряджається використанням всіх коштів Академії на підстав рішень Зборів; 
 • веде переговори, укладає угоди з вітчизняними і зарубіжними підприємствами, установами і організаціями згідно до мети створення Академії; 
 • може передати частину своїх повноважень Президії Академії чи Бюро Президії Академії; 
 • здійснює інші повноваження, , що не належать до компетенції інших керівних органів Академії. 

5.13.1. Президент в межах своїх повноважень видає накази: 

 • з основних питань діяльності Академії та розпорядження; 
 • з питань організаційного характеру. 

5.13.2. Накази та розпорядження Президента Академії є обов'язковими для членів Академії та працівників дирекції. 
5.14. Віце-президент Академії здійснює діяльність відповідно до повноважень, наданих йому Президентом Академії. 
5.15. Головний вчений секретар Академії здійснює керівництво роботою штатного апарату (дирекції) Президії Академії, виконує інші доручення Президента Академії. 
5.16. Ревізія діяльності Академії здійснюється не рідше одного разу на рік Ревізійною комісією Академії згідно з Положенням про Ревізійну комісію. 
5.17 Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Президії і працівниками штатного апарату (дирекції) Академії, інших керівних органів Академії. 


6. ВЛАСНІСТЬ АКАДЕМІЇ

6.1. Академія для виконання свої статутних завдань може мати в своїй власності кошти та інше майно, передане їй засновниками або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. 
6.2 Академія також мас право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств. 
6.3 Кошти та майно Академії, в тому числі і при її ліквідації не перерозподіляється між членами Академії і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави. 
6.4. Кошти Академії, у тому числі і в іноземній валюті, створюються за рахунок: 

 • вступних і обов'язкових щорічних та інших внесків членів Академії, 
 • добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі зарубіжних; 
 • доходів, отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять від проведення Академією основної діяльності та у вигляді пасивних доходів. 

6.5. Контроль за правильністю витрачання коштів Академії здійснює Ревізійна комісія Академії. 


7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АКАДЕМІЇ

7.1. Статут Академії, а також зміни до нього затверджуються Зборами більшістю не меньше 2/3 голосів від загальної кількості делегатів (представників) членів Академії. 
7.2. Статут Академії, зміни до нього реєструються згідно з чинним законодавством. 


8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

8.1. Академія припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Зборів Академії, прийнятим 2/3 голосів від загальної кількості делегатів (представників) членів Академії. 
8.2. Ліквідація Академії може бути також проведена в порядку і з підстав, передбачених чинним законодавством, а також за рішенням суду. 
8.3. При реорганізації або ліквідації Академія своєчасно передає в установленому порядку документи по особовому складу на державне зберігання.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________